Kwaliteit

Print deze pagina

Verantwoorde kinderopvang.
In de Wet kinderopvang zijn er een aantal richtlijnen vastgelegd met betrekking tot het pedagogisch handelen, de rol van ouders in het kindercentrum, de wijze van klachtafhandeling en het veiligheid- en gezondheidsmanagement. KinderCentrum Mergelland heeft al deze onderwerpen uitgewerkt in diverse procedures en beleidsnotities. Regelmatig is er een visievormend overleg met de Ouderraad en worden de resultaten uit de dagelijkse praktijk geëvalueerd. Er is een voortdurende en structurele aandacht voor kwaliteit. KinderCentrum Mergelland voldoet hiermee aan alle kwaliteitscriteria. Nog belangrijker is natuurlijk hoe we die visie vorm geven in de dagelijkse praktijk! Op de foto's en tijdens een bezoek wordt voor ouders meteen duidelijk wat we hier mee bedoelen.

Veiligheid en hygiëne.
KinderCentrum Mergelland stelt zich ten doel om kinderen een zo veilig mogelijke opvang en opvangomgeving aan te bieden. Veilig en gezond gedrag worden gestimuleerd en pedagogisch medewerkers zijn hierbij het voorbeeld voor kinderen en ouders. De wijze waarop KinderCentrum Mergelland omgaat met veiligheid en gezondheid staat beschreven in een beleidsnotitie. Jaarlijks wordt er een werkplan met actiepunten opgesteld. De resultaten worden in een eindrapportage vastgelegd en ter beschikking gesteld aan GGD en Ouderraad.
Om te waarborgen dat de hygiene op een hoog niveau blijft, heeft KinderCentrum Mergelland een gastvrouw in dienst die hiervoor zorg draagt.
Dat veiligheid hoog in ons vaandel staat, mag wel blijken uit het feit dat alle pedagogisch medewerksters BHV- of EHBO- geschoold zijn. Veiligheid mag niet van één of enkele pedagogisch medewerksters afhangen, het is de zaak van allen.
Tot slot leggen we onszelf de lat hoog voor wat betreft het toetsen van onze veiligheids- en hygiëne normen: 4 keer per jaar voeren wij een audit uit op deze gebieden.

Inspectierapport GGD.
De gemeente Eijsden-Margraten is verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen in haar gemeente. Hiervoor geeft de gemeente opdracht aan de GGD om jaarlijks diverse aspecten in KinderCentrum Mergelland te inspecteren. Het inspectierapport is vrij ter inzage.

Voor het rapport 2019 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2019 over de Dagopvang klik hier

Voor de rapporten van vorige jaren:

Voor het rapport 2018 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2018 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2017 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2017 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2016 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2016 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2015 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2015 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2014 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2014 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2013 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2013 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2012 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2012 over de Dagopvang klik hier

Voor het rapport 2011 over de BSO klik hier
Voor het rapport 2011 over de Dagopvang klik hier